Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden trimsalon Kattenmaatjes (01-07-2024), hierna te noemen de ondernemer, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 24406368, handelsnaam trimsalon Kattenmaatjes.

Door het maken van een afspraak voor een trimbehandeling gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

1. Prijsopgaven
Prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, evenals de mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave staan worden afzonderlijk berekend. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs. Dit is echter niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals een verhoging van de BTW.

Extra kosten die gemaakt moeten worden bij behandeling van vervilting, vlooien of schimmel worden doorberekend aan de opdrachtgever. Zie hiervoor het tarievenoverzicht op de website.

2. Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling, telefonisch of schriftelijk via whatsapp of email tot stand zijn gekomen.

3. Levering van goederen en diensten
De levering van diensten geschiedt in de trimsalon of op een andere afgesproken plaats. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, of is op de gekozen behandel locatie aanwezig, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant. Van de klant kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

4. Overmacht
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de ondernemer, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld.

5. Aansprakelijkheid
De ondernemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. De ondernemer is tegenover de klant alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.

Dit geldt niet bij ernstige klitten of vervilting van de vacht, hierbij is een hoger risico op inscheren, deze kosten vallen ten alle tijde onder de aansprakelijkheid van de klant. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Is er sprake van onherstelbare schade of het overlijden van het dier, dan is de ondernemer ten hoogste aansprakelijk voor de door de klant aan te tonen aanschafwaarde van het dier.
De ondernemer zal klant of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De klant is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het dier is veroorzaakt. De ondernemer is tegenover de klant niet aansprakelijk voor door andere dieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de klant op de trimlocatie achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het dier.

6. Verantwoordelijkheden en plichten van de klant/opdrachtgever
De klant moet, uiterlijk bij het afleveren van het dier bij de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde behandeling van het dier. De klant is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het dier, tenzij dit de klant niet is toe te rekenen.

Indien u tijdens de behandeling niet aanwezig bent, dient u bereikbaar te zijn. Indien u niet bereikbaar bent zal trimsalon kattenmaatjes naar eigen inzicht handelen bij calamiteiten.

7. Garantie
Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht

8. Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uiterlijk binnen 24 uur na het verstrijken van de overeenkomst worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de klant zijn rechten verliest.

9. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant.

Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant niet tijdig de afspraak annuleert.
De volgende regeling is hierbij van toepassing:
a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
b. Bij annulering korter dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de ondernemer) verschuldigd.

In geval van niet-tijdige betaling is de ondernemer gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.
In geval van een niet te behandelen dier door agressie/angst/stress/ziekte, waarbij de behandeling moet worden gestaakt, is de ondernemer gerechtigd om een starttarief van €20,00 en de eventuele kilometervergoeding en parkeerkosten door te berekenen aan de klant.

10. Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met de ondernemer, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.